четвер, 31 березня 2016 р.

четвер, 3 березня 2016 р.

Тарасюк Любов Іванівна


Тарасюк Любов Іванівна.Вчитель географії та біології загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. с. Бірки. Стаж роботи:32  роки, вища категорія, звання «старший вчитель».   

Життєве кредо: Гарний приклад – найкраща проповідь.

Педагогічне  кредо:

                                  Дати поштовх розвитку дитини,  
                                  ЇЇ здібності розкрити до кінця.
                                  Допомогти становленню людини
                                 Як особистості, дослідника, творця

Методична проблема над якою працює вчитель: Формування ключових компетентностей учнів  у курсі біології засобами інноваційних технологій.


   Опис власного досвіду на тему: «Комбінування елементів різних методик у викладанні природничих дисциплін»
        В умовах реформи  середньої освіти особливого значення набуває проблема вдосконалення технології навчання. Традиційне навчання не відповідає вимогам  сучасного суспільства: випускник багато знає,але мало вміє;добре відтворює інформацію, але не здатний приймати самостійне рішення; відмінник традиційної школи часто малоуспішний у професійній діяльності. Нині  випускнику необхідні не знання, які постійно стають застарілими, а високий розвиток різних типів компетентностей: мовної, логічної, просторово-візуальної, кінестатичної, соціальної, психологічної. Розвиток цих компетентостей – умова успішності в житті. І він не можливий без вживання інноваційних освітніх і педагогічних технологій.
        Інновації можуть бути різними за масштабом,за потенціалом, можуть належати до різних складових навчально-виховного процесу, але,на мій погляд, вони завжди мають бути мотивовані й орієнтовані на конкретного вчителя, який працює в конкретній школі з конкретними учнями. Жодні інновації не мають бути сліпо скопійовані, життя вносить свої корективи, і в кожного вчителя , який творчо підходить до роботи, складається своя технологія навчання й виховання, в основі якої можуть бути елементи різних педагогічних та освітніх технологій.
          Наприклад, для викладання біології в 9-11класах.  Я використовую елементи таких технологій: великоблокового вивчення (П. Ерднієв), інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального процесу ( В. Шаталов), розвиваючого навчання ( Л. Занков, Д. Ельконін, В. Давидов), особистісноорієнтовані технології (І. Якиманська). Весь матеріал 10-11 класів відповідно до програми згруповую в структурно-логічні блоки. Вивчення кожного блоку включає  чотири етапи:
-         Вивчення нового матеріалу;
-         Корекція та поглиблення знань;
-         Урок-практикум;
-         Контроль знань.
На етапі вивчення нового матеріалу використовую лекцію з застосуванням опорного конспекту, який дає змогу  побачити логічні зв’язки, використовувати можливості  слухової та зорової пам’яті. Процес мислення набуває продуктивного характеру й після проблемного викладу та « мозкового штурму», де діти самостійно доходять правильних висновків.
    На уроках корекції та поглиблення знань застосовує різні технології інтерактивного навчання: кооперативне навчання, фронтальні технології, технології навчання у грі, у дискусії. Взаємовідносини «учитель-учень» замінюються відносинам « учитель – група - учень».     Технології навчання у грі,дискусії сприяють соціалізації учнів, розвитку критичного мислення, дають змогу висловити власну позицію,формують уміння відстоювати власну думку й чути інших учасників дискусії.
   Метою уроків-практикумів є подолання розриву між отриманням знань та їх практичним застосуванням, формування умінь застосовувати теоретичні знання на практиці. Урок-практикум  відбувається у вигляді лабораторної або практичної роботи, семінару з розв’язуванням задач, але завжди на основі інтерактивних технологій із завданням різного рівня складності та творчих з між предметними зв’язками, що сприяє розвитку учнів, допомагає їм переконатися  в єдності світу, його пізнаваності.
    Контроль знань учнів  проводиться в два етапи: усний залік і тестування. Під час заліку учні отримують додаткові консультації, систематизують і узагальнюють знання, що дає змогу досягти  максимального  результату на наступному етапі контролю знань -  тестуванні.
      Програма біології складна. На уроках потрібно запам’ятати чимало інформації. Без помилково і без зусиль вона сприймається через інсценування, уяву, фантазію, творчість. Ці вміння  напрацьовує тренінгова технологія – ейдетика ( І. Матюгін). Елементи ейдетики використовуються на заняттях ботаніки, при вивченні клітини та при підготовці до ЗНО.    
         З метою індивідуалізації навчального процесу застосовує метод проектів, що дає учневі проявити самостійність у плануванні, організації та контролі своєї діяльності. Головні завдання, які вирішує проектна технологія,- набуття і застосування знань для розв’язання нових пізнавальних завдань, розвиток комунікативних навичок, уміння користуватися дослідницькими прийомами. Використання методу проектів підвищує ефективність навчання та виховання, розвиває інтерес до предмету.
  Кожен учитель є творцем власної технології навчання, якщо методи і форми роботи, які він використовує, дають позитивний результат   -     високу мотивацію, навчальну діяльність і досягнення  під час вивчення предмету.     За останні 4 роки учні  постійно обирають    біологічний профіль, кожного року 10-15 учнів успішно  здають ЗНО з природничих дисциплін, є переможцями районних і учасниками обласних олімпіад та конкурсів, 22 випускники є студентами профільних ВНЗ.   
   Але в процесі роботи виникають певні проблеми й трудності, насамперед,із відсутністю підручників, методичного забезпечення для профільних класів.
     Отже, комбінування  елементів різних  методик у викладанні сприяють творчому засвоєнню знань. При   цьому навчальний процес характеризується інтенсивністю, супроводжується інтересом, набуті знання вирізняються глибиною і міцністю.